(02) 80 51 680 info@2os-slb.si

TEKMOVANJA IN NATEČAJI

TEKMOVANJA V ZNANJU
Zavod RS za Solstvo bo tudi v tem Solskem letu skrbel za usklajen potek sredanj in tekmovanj r
znanju.
Strokovni delavci bodo v okliru pouka. dodatnega pouka. dela z nadarjenimi udenci in
interesnih dejavnosti
pripravllali udence na vedino tekmovanj v znanju. Organizirali bomo Solska in
obmodna tekmovanja ter se na osnovi rezultatov udele2ili medobmodnih in dr2avnih tekmovanj (glej
koledar tekmovanj v znanju). Odgovomi uditelji za pripravo Solskih tekmovanj:

Dostopnost